Logga in   |  Bli kund
 
 

Ny Sverigeanalys från Nordic Cross- Global tillväxt gynnar svenska bolag men till en högre risk

Utsikter 2018
Så kan vi då lägga 2017 till handlingarna, ett år som avslutades med fallande börser (OMX minus 2,1 procent i december). Den allmänna bilden av konjunkturen är fortsatt god. I takt med att tillväxten i Europa stärks får vi en allt mer synkroniserad global uppgång vilket, inte minst i ljuset av en svag krona, vilket bör gynna svensk industri. Svensk aktiemarknad utvecklades sämre än många av de utländska marknader vi normalt jämför oss med, men jämförelsen förvrängs av de bolags- och sektorspecifika problem många indextunga aktier som bl.a. Ericsson, H&M och bankerna brottades med. Skillnaden mot omvärlden blir också mindre om vi istället tittar på ett bredare index som SIX RX som gick 1,8 procent bättre än OMX under 2017. Den gängse bilden bland analytiker är att vi har ett gott börsår framför oss trots de multipelmässigt höga värderingarna och självklart ger konjunkturbilden samt den svaga kronan stöd för den uppfattningen, åtminstone inledningsvis under året. Aktier som tillgångsslag får dessutom fortsatt stöd genom att svenska statsobligationer erbjuder en dålig risk/avkastningsprofil med låg direktavkastning och risk för stigande marknadsräntor i takt med att penningpolitiken förväntas bli mindre expansiv.

Riksbanken valde som väntat att lämna reporäntan oförändrad vid sitt senaste penningpolitiska möte. Programmet för obligationsköp avslutas men Riksbanken fortsätter ändå att expandera sin balansräkning genom att i förtid återinvestera obligationer som förfaller första halvåret 2019.
Riksbanken ligger i och med detta i linje med ECB:s aviserade obligationsköp. Riksbanken flaggar också upp för en första räntehöjning, i denna cykel, under Q3 2018. Svenska marknadsräntor steg försiktigt under december och har fortsatt i den riktningen under början av 2018.


Årets start
Sammantaget ser 2018 ut att starta på samma tema som präglade 2017, dvs jakten på bättre avkastande tillgångar har fortsatt och medfört mycket låga riskpremier på riskfyllda tillgångar.
Under januaris sista dag lämnade Fed räntebesked. Den amerikanska centralbanken lämnade som väntat styrräntan oförändrad. Janet Yellens gjorde därmed sitt sista framträdande som ordförande för den amerikanska centralbanken då Jerome Powell officiellt svärs in i ränterådet under början av februari.  
Januari månad präglades framförallt av stora rörelser på långräntorna där exempelvis 10-åringen i USA steg nästan 30 punkter till 2,70 procent. Turbulensen på räntemarknaden smittade till en början inte av sig till mer riskfyllda tillgångar, tvärtom fick aktiemarknaden en flygande start på året och drog med sig ökad riskaptit även på högre avkastande obligationer, men i slutet av månaden så har ränteuppgången satt avtryck på börserna.
Efter nästan 2 år med sjunkande volatilitet så sköt VIX, volatilitetsindex, iväg med ordentlig fart. Detta främst drivet av oro för att inflationen i den amerikanska ekonomin ska öka och att detta i sin tur ska påskynda räntehöjningar i större utsträckning än vad marknaden idag prisar in. Det diskuteras också flitigt vilken inverkan korta positioner mot en ökade volatilitet har haft. Detta är fortfarande till viss del oklart i skrivande stund.

Europeisk industriproduktion var fortsatt stark och steg med 3,3% jämfört med motsvarande mätning 2017. Tyskland, följt av Spanien, var de länder som påvisade den starkaste produktionsökningen, upp 5,7% respektive 4,2% år över år.  För tredje raka månaden landade kärninflationen i eurozonen på låga 1,1%., så ECB lämnade styrräntan oförändrad och lät pågående återköpsprogrammen fortlöpa.
Dollarns försvagning fortsatte mot den svenska kronan till 7,87 dvs ner 4%, det är naturligtvis inte bra för svenska exportbolag. Värdering för verkstadsbolagen ser ganska ansträngda ut men konjunkturen är stark vilket möjligen kan stödja aktierna. I takt med att börsen kommit ner en bit så är det många aktier som har en lockande direktavkastning.

Även om ledande indikatorer visar på fortsatt stark efterfrågan under 2018 står marknaden inför stora utmaningar såväl kort- som långsiktigt. Med höga värderingsmultiplar får vi nog vänja oss med att marknadens reaktion även på små avvikelser från förväntningarna blir stora. Detta såg vi tydligt exempel på under januari där 8 av bolagen i OMXS30 uppvisade kursrörelser på mer än 4% efter rapport eller vinstvarning. Detta mönster förstärks också av att likviditeten i såväl ränte- som aktiemarknaden i många fall är låg.

Risker
Riskerna i det korta perspektivet ser vi främst från USA där den låga arbetslösheten, närmare 4 procent, skulle kunna bidra till en högre inflation som i sin tur kan påverka FED’s beslut om att höja styrräntan mer än vad marknaden idag prisar in. För svenskt vidkommande är det den svaga utvecklingen på bostadsmarknaden som kan oroa. En svag bostadsmarknad kan påverka: 1) konsumentförtroendet negativt, 2) påverka bostadsinvesteringar negativt vilket i sin tur drar ner den ekonomiska tillväxten, 3) ökade kreditförluster i banksystemet, om bostadspriserna fortsätter att falla.

Summering

Vi ser dock inte att börsnedgången i februari i sig är annat än tillfällig. Det största orosmomentet i nuläget är utvecklingen i USA. Sedan botten i september har 10-årsräntan stigit med närmare 80 bps. Under samma period har S&P stigit med mer än 14%. Grunden till detta är naturligtvis en starkt underliggande tillväxt där skattesänkningen gett nytt bränsle till brasan med höga värderingsmultiplar som följd. Konjunkturen närmar sig också sin topp. Europa är i en annan fas. År av relativt låga investeringar industrin skapar god grund för tillväxt under såväl 2018 som 2019 och därför ser vi, åtminstone under första halvåret 2018, utrymme för en kursuppgång på svenska aktier även om räntorna skulle komma att stiga.

Möjligheter:

Stark underliggande tillväxt
Hög investeringstakt
Aktier bra tillgångsslag

Hot:
Stigande inflation
USA närmar sig konjunkturtopp
Vikande privatkonsumtion

Analys producerad av Nordic Cross 2018-02-20

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.