Logga in   |  Bli kund
 
 

Analys tillväxtmarknader - Navigera genom marknadsvolatiliteten

2018 har varit utmanande för tillväxtmarknaderna, och det verkar som marknadens uppfattning om risk har gått om de fundamentala faktorerna. Många investerare kan känna att tillväxtmarknader är mer riskfyllda idag och de ständigt negativa nyhetsrubrikerna hjälper knappast. Men trots detta tyder vårt värderingsarbete på att investerare nu belönas väl för att ta på sig tillväxtmarknadsrisker. Om goda nyheter från tillväxtmarknaderna når marknaden, kan tillgångsslagen ge en stark avkastning. Tillväxtmarknader bör fortfarande utgöra en viktig del av vår aktuella multi-tillgångsportfölj.

Tillväxtmarknader i stormens öga
Många tillväxtmarknadstillgångar upplevde en kraftig omsvängning av utländska kapitalflöden, särskilt när US-dollarn började stärkas på nytt. Även om farhågorna om att oron på tillväxtmarknaderna ska sprida sig och en ytterligare ”dollar-chock” har en viss substans, verkar den senare risken vara begränsad med tanke på Feds gradvisa åtstramningscykel.  En starkare US-dollar bör gynna exporten på tillväxtmarknaderna, men det skapar också inflationsrisker i många tillväxtmarknadsekonomier, även om det utgår från en gynnsam startpunkt. Vissa tillväxtmarknadsvalutor har sjunkit kraftigt, men i allmänhet har den externa sårbarheten förbättrats med en lägre andel kortfristiga skulder i US-dollar och förbättrat underskott i bytesbalansen, och tillväxtmarknaderna har nu en mycket starkare makroställning än tidigare. Brasilien har exempelvis förbättrat sitt underskott i bytesbalansen och landet är en nettofordringsägare i US-dollar.  Sannolikt kommer vissa länder med dubbla underskott att vara mer känsliga än andra (till exempel Turkiet och Argentina).


USA:s spända handelsförbindelser, särskilt de med Kina, har varit en annan betydande orsak till den klena avkastningen på tillväxtmarknadstillgångar. Däremot tyder våra beräkningar, med hjälp av Oxford Economics-modellen, trots det på att åtgärderna som aviserats hittills bör ha en ganska liten ekonomisk inverkan. Risken är att effekterna av en intensifierad handelstvist mellan USA och Kina tar vid samtidigt som inverkan från de avtagande finanspolitiska stimulanserna och högre räntor börjar kännas, och det skulle kunna leda till en avmattning som är skarpare än väntat. Men om detta skulle bli verklighet kan de kinesiska myndigheterna ta hjälp av skatte- och penningpolitiska åtgärder för att stödja efterfrågan, och i USA, kan Fed justera räntebanan. Med hänsyn till detta kan en ökad marknadsvolatilitet ge köplägen. På längre sikt finns det utrymme för att den globala ekonomin kan motverka en alltmer isolationistisk amerikansk ekonomi genom att själva trycka på för en djupare integration.


De grundläggande förutsättningarna fortsätter att vara attraktiva
Globala tillväxttrender ser fortfarande hyggliga ut och recessionsrisken är låg. Räntehöjningarna fortsätter att ske gradvis och de flesta tillväxtekonomierna växer på en rimlig nivå och med inflationen i schack.
De långsiktiga utsikterna för tillväxtmarknaderna förblir intakta. De fortsätter att driva den globala tillväxten, och väntas bidra med cirka 70 procent av den globala BNP-tillväxten.  Långsiktiga sekulära trender omfattar en gynnsam demografi med en ung och växande medelklass, urbanisering, industrialisering och ett klimat där det är lätt att göra affärer. I en PWC-analys tas det upp ett eventuellt maktskifte från G7 till E7 år 2050*.
Men grundläggande är att tillväxtförväntningarna för 2018 och 2019 på tillväxtmarknaderna förblir tvåsiffriga. Med tanke på detta ser aktievärderingarna attraktiva ut, i synnerhet i jämförelse med aktier på de utvecklade marknaderna, då de erbjuder en i stort sett liknande aktieavkastning samtidigt som de handlas till en betydande rabatt.


Slutsats
Som långsiktiga investerare fortsätter vi att gilla tillväxtmarknadsaktier, men vi vill understryka vikten av att vara selektiv i denna miljö. Högre volatilitet skapar tillfällen där vi som aktiva förvaltare ser att vår grundläggande syn har prissatts fel av marknaden. Vi följer en bottom-up-strategi, och i våra fundamentala analyser integreras miljömässiga, sociala och styrningsfaktorer (ESG-kriterier). På HSBC Global Asset Management är det mycket viktigt att beakta ESG-frågor när vi väljer ut aktier som driver våra aktiva aktiestrategier för tillväxtmarknaderna. Dessutom är grunden till en helhetsomfattande investeringsmetod ett aktivt ägande som kräver engagemang och ombudsröstning.


Vi fortsätter att övervaka olika risker och integrerar vårt perspektiv i våra aktieval samt utnyttjar våra egenutvecklade kvantitativa verktyg för att förbättra stresstester och scenarioanalyser av portföljen.

Möjligheter

+ Positiv global tillväxt
+ Stadig vinsttillväxt
+ Attraktiva värderingar


Hot

- Stärkt US-dollar och ökad takt på Feds åtstramning
- Amerikanska handelsspänningar
- Orosmoln kring Kinas BNP-tillväxt


*The World in 2050; looking at growth in GDP at PPPs
G7: Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Storbritannien och USA
E7: Brasilien, Kina, Indien, Indonesien, Mexiko, Ryssland och Turkiet

Analys producerad av HSBC Global Asset Management 2018-11-09HSBC.png

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.