Logga in   |  Bli kund
 
 

Hållbart fondsparande blir mer vanligt, men nu är hållbara obligationer på frammarsch

Fondbolagen blir allt mer aktiva när det gäller granska sina investeringar med hållbarhetsglasögon. Nu går obligationsjättar som Pimco ut med att de vill komma ikapp aktiefonderna som sedan flera år har det etablerade hållbarhetsbetyget ESG, genom Morningstar.

Gröna obligationer som är ett samlingsnamn för obligationer där likviden är öronmärkt att gå till investeringar inom miljöområdet har exempelvis varit väldigt hett på den svenska marknaden under 2018.


Hållbart sparande var även ledordet under Fondmarknadens event Årets Fonder, där varje fond som utses till vinnare i sin kategori nu behöver uppfylla hållbarhetskrav. Samtidigt tas kategorin årets etiska fond bort.

Det handlar dock om en mer långsiktig trend än så. För nästan tre år sedan började Morningstar med ett hållbarhetsbetyg, ESG; miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Hållbarhetsbetyget mäter hur väl företag och andra innehav i fondens portfölj hanterar risker kopplade till dessa faktorer relativt andra fonder i samma kategori.

Betygsskalan är normalfördelad där de tio procent som är bästa och sämst i kategorin får betyget fem respektive ett i betyg. Betyget 4 och 2 utgörs av 22,5 procent vardera, medan betyget 3 utgörs av resterande 35 procent av fonderna.

Under hösten lanserade Nasdaq terminer för det OMXS30 ESG-indexet, ett hållbarhetsindex.

Hållbarhet har blivit en allt viktigare fråga inom just obligationer. En aktör som valt att flytta över hela sin portfölj om 8 miljarder dollar till ESG-investeringar är Chicago, inom både nya och existerande investeringar, som påverkar framför allt obligationsmarknaden.

En obligationsfond är en räntefond som investerar i obligationer och andra räntebärande värdepapper. Utgivarna är ofta stater, banker, hypoteksinstitut och större bolag. Investerare i obligationsmarknaden bedömer bolagen som ställer ut företagsobligationerna som köps. För en investerare som agerar i enlighet med ESG är det därför viktigt att förutom pris och risk på obligationen även att bolaget har ett godkänt hållbarhetsarbete.

Idag är det framförallt aktiefonder som dominerar området. Obligationsbranschen har varit mer konservativ och det finns ännu ingen motsvarighet hos de stora kreditvärderingsinstituten för räntebärande papper som Morningstar har inom fonder. Men det här kan nu vara på väg att ändras.

Obligationsjätten Pimco, som länge drev världens största obligationsfond, lyfter exempelvis upp ESG som ett av sina huvudteman framöver vid sidan av teknik som AI. Kapitalförvaltaren bedömer att en allt större del av fondkapitalet kommer att placeras hållbart. Det gäller oavsett om det rör sig om aktie- eller räntefonder. Siktet är inställt på att komma ikapp aktiefonderna.

Bolaget utmanar också frågan om governance, bolagsstyrning. För att kunna arbeta med bolagsstyrning krävs det att man äger aktier och på så vis påverkar styrelsearbetet i kraft av sitt ägande. Vill du göra världen mer hållbar skall du investera i en aktiefond med inriktning mot hållbarhet. Det är den traditionella uppfattningen.

Pimcos chef i Europa Craig A Dawson anser att det är förenklat och vill utmana den tesen. Han menar att den stora verkliga förändring kommer nu när obligationsinvesterarna inkluderar ESG och hållbarhet.

"Vi utmanar synen att man måste äga aktier för att kunna påverka världen. Vi är en av de verkligt stora inom obligationer och vi uppmanar våra bolag att ge ut ESG-obligationer. Det tror vi kan ha en verklig påverkan", säger han.

Dawson pekar på att obligationerna finansierar investeringarna i bolagen. Om obligationsägarna kräver hållbarhet så kommer investeringarna också bli hållbara.

Uppfattningen delas av schweiziska finansjätten UBS som bedömer att räntemarknaden nu kommer ikapp när det gäller ESG. UBS menar att räntemarknaden har haft hämmande faktorer vilket gjort att man hamnat efter aktiefonder. Det har det inte funnits lika mycket jämförelseindex och kreditvärderingsprocessen har inte följt med utvecklingen. Det här kommer snabbt att ändras, bedömer investmentbanken.

Obligationsinvesterarna använder sig annars av Sustainalytics och MSCI för att få en bra genomlysning av investeringsobjekt. Den strategin är likvärdig för aktiefonder. Pimco är exempelvis övertygade om att det kommer en standard inom kreditvärdering för ESG likt man har inom traditionella investeringar med kreditvärderingsbjässar som Moodys, Fitch och Standard & Poors.

Att ta ESG-hänsyn som fond är dock ingen garanti för att höja sin avskastning. I januari rapporterade till exempel Aktie-Ansvar Europa att deras ESG-exkluderingar tyngt relativavkastningen. Fonden steg 5,5 procent i januari, medan jämförelseindex ökade 6,3 procent. Fonden har tagit ställning genom att utesluta branscher som vapen, alkohol och tobak.

Enligt Bloombergs gigantiska databas finns det totalt 1 900 ESG-fonder. Endast 15 procent är obligations- och räntefonder. Den stora merparten är aktiefonder.

På Fondmarknadane.se har vi tagit ett första steg att synliggöra hållbarhetsaspekten genom att införa Morningstars Hållbarhetsbetyg samt en märkning för låg koldioxidrisk på vår plattform. Den säger långt ifrån allt men det är en bra början för att underlätta för våra kunder att väga in den aspekten i sitt fondsparande.

 

Fondmarknaden.se

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.