Logga in   |  Bli kund
Kavaljer AB SEF Kavaljer Multi A
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Blandfonder 131,98 SEK 12,70 % ej betygsatt Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 12,70%
  i år
 • 1,23%
  1 vecka
 • 7,22%
  1 mån
 • 5,11%
  3 mån
 • -5,76 %
  6 mån
 • -2,67%
  1 år
 • 19,37%
  3 år
 • 22,00%
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • Kavaljer Multi steg 7 procent i januari, flera faktorer talar för positivt börsklimat under 2019  

  Kavaljer Multi steg 7 procent i januari, flera faktorer talar för positivt börsklimat under 2019

  Kavaljer Multi steg 7 procent i januari, medan jämförelseindexet ökade 7,7 procent. Fonden har minskat i Autoliv och Balder samt avyttrat hela innehavet i Kone. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondens förvaltningsteam skriver i en kommentar att starka bolagsrapporter, goda framtidsutsikter från företagsledningar och en mjukare penningpolitik från den amerikanska centralbanken bidrog till en stark svensk börs i januari.

  "Oron för en lågkonjunktur har minskat även om det finns tydliga tecken på att konjunkturen mattas av", berättar man.

  Det som talar för ett positivt börsklimat under 2019 är låga värderingar och stigande bolagsvinster under 2019 i kombination med låga räntor.

  Den förväntade genomsnittliga direktavkastningen som är hela 4 procent, samtidigt som 5-års räntan är negativ, anses också tala till aktiers fördel.

  "På kort sikt är det omöjligt att förutspå börsens utveckling men på lång sikt har aktier visat sig ge en bättre avkastning än de flesta andra tillgångsslag. Vi väljer att investera i kvalitetsbolag med förväntat goda tillväxtutsikter", kommenterar förvaltarteamet.

  Positiva bidragsgivare för fondens del under månaden var Xano, Svedbergs och Dometic. Negativa bidragsgivare var ITAB, Systemair och Ages.

  Aktieandelen uppgick vid månadsskiftet till 79 procent, en marginell ökning från 78 procent föregående månad.  Taggar:

 • Kavaljer Multi gick sämre än index i december, räknar med stigande bolagsvinster i år  

  Kavaljer Multi gick sämre än index i december, räknar med stigande bolagsvinster i år

  Kavaljer Multi backade 7,3 procent i december, vilket var sämre än jämförelseindex som sjönk 6,0 procent. Det betyder samtidigt att fondens värde minskade 13,0 procent under 2018, enligt en månadsrapport.

  I en marknadskommentar skriver förvaltarna att de förväntar sig att bolagsvinsterna ska fortsätta att stiga under 2019. "Stigande vinster, låga värderingar och ett lågt ränteläge borde innebära att 2019 blir ett bra börsår".

  De räknar också med att det finns förutsättningar för en fortsatt god global tillväxt.

  Räntorna bedöms vara fortsatt låga som följd av låg inflation. Fallande oljepriser bidrar till att pressa ned inflationen, samtidigt som det lägre oljepriset stödjer konsumtionen i oljeimporterande länder.

  För Sveriges del räknar förvaltarna med att Riksbanken höjer räntan under andra halvan av 2019. "Det måttliga inflationstrycket begränsar snabba reporäntehöjningar och därför förväntar vi oss en långsam uppgång även på långräntorna."

  Under månaden har fonden ökat sitt innehav i Itab. Positiva bidragsgivare under månaden var Balder, Systemair och New Wave. Negativa bidragsgivare var Xano, Veoneer och Qliro.

  Aktieandelen i Kavaljer Multi uppgick vid månadsskiftet till oförändrade 78 procent, likadant för räntebärande innehav som utgjorde 18 procent och resterande 4 procent i form av kassa.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Kavaljer Multi ökade innehavet i Volvo, New Wave och ITAB i november  

  Kavaljer Multi ökade innehavet i Volvo, New Wave och ITAB i november

  Kavaljer Multi backade 2 procent i november, vilket var något sämre än jämförelseindexet SIXRPX som sjönk med 1,6 procent. Hittills i år är fonden ned 6,1 procent.

  I en marknadskommentar beskriver förvaltarna USA:s ekonomi som fortsatt stark och att den låga inflationen talar för fortsatt låga räntor. "Under nästa år ser vi en svagare amerikansk tillväxt på grund av svagare tillväxt i Europa och Asien samt släpande effekter av Fed:s räntehöjningar sedan slutet av 2015".

  I Europa är tillväxten svagare men att det finns förutsättningar för en fortsatt ganska bred tillväxt som drivs av såväl export, investeringar och hushållens konsumtion.

  Det lägre bostadsbyggandet är den främsta orsaken till avmattningen i tillväxten i den svenska ekonomin. Konjunkturindikatorn som föll i november "pekar trots nedgången på ett starkare stämningsläge än normalt i ekonomin, vilket närmaste uteslutande förklaras av de fortsatt starka signalerna från tillverkningsindustrin".

  Marknadsräntorna i USA och Europa har fallit under månaden. "Det måttliga inflationstrycket begränsar snabba reporäntehöjningar och därmed förväntar vi oss en långsam uppgång även på långräntorna", skriver förvaltarna.

  Förändringar i portföljen: Under månaden har fonden ökat sitt innehav i Volvo, New Wave och ITAB.

  Positiva bidragsgivare under månaden var Essity, Balder och Husqvarna samtidigt som negativa bidragsgivare var Volvo, Pandora och New Wave.

  Fondens aktieandel vid månadens utgång uppgick till 78 procent. Räntebärande innehav utgjorde 18 procent och resterande 4 procent av kassa.  Taggar:
  #mutualfunds   • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att uppnå långsiktig värdetillväxt med en medelhög riskprofil. Under normal marknadsförhållanden kommer fonden på en diskretionär basis investera omkring 60% av fondens tillgångar i globala aktier som handlas på en reglerad marknad och 40% i räntebärande instrument som främst emitterats an svenska emittenter, men även till en mindre del av globala emittenter. Fonden kan välja att avvika från ovanstående genom att investera i aktier för mellan 40-80% av fondens kapital, och i 20-60% räntebärande instrument samt 0-20% i alternativa investeringar när det bedöms vara i andelsägarnas intresse. Fonden kan välja att uppnå sin mål- och placeringsinriktning med hjälp av derivatinstrument som t ex, men inte uteslutande, terminskontrakt, optioner och swappar. Fonden kan också välja att investera i andra tillåtna investeringsfonder. Ränteexponering kommer att uppnås via investeringar i statsobligationer och företagsobligationer. Fonden kan inte investera mer än 35% av sina tillgångar i obligationer utan kreditbetyg eller vars kreditbetyg är lågt (Standard & Poor’s BBB-). Alternativa investeringar inom infrastruktur, råvaror, riskkapital och hedgefondstrategier kan komma att göras via investeringar i andra tillåtna investeringsfonder. Köp och försäljning av andelar kan normalt göras varje bankdag i Luxemburg, med undantag för den 24:e och 31:a december. All utdelning kommer att återinvesteras i fonden. Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att sälja sina andelar inom 5 år. Investering i fonden ska betraktas som en långsiktig investering.

Fondens startår: 2016-05-20 Fondens Bolag: Kavaljer AB FondStorlek: 0,00 milj
 

Utveckling 2019

Topp 3 inom kategorin Blandfonder


Det finns inga favoritfonder